fbpx

BETINGELSER & VILKÅR HOS 3D INFILL

 1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om 3D Infills, CVR-nummer DK-39952459, salg og levering af serviceydelser inden for udvikling og produktion til erhvervskunder.

 1. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med 3D Infills tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om 3D Infills salg og levering af serviceydelser til kunden. Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til 3D Infill udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.3 Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

 1. Serviceydelser

3.1 Standard. De serviceydelser, som 3D Infill sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

3.2 Kundens medvirken. Kunden skal give 3D Infill adgang til personale og oplys­ninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydel­serne.

3.3 Lovgivning og standarder. 3D Infill er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 1. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for serviceydelserne følger 3D Infills gældende prisliste på det tidspunkt, hvor 3D Infill bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Kørsel. Kørsel i 3D Infills egne biler i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten.

4.3 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 14 dage efter modtagelse, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 1. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som 3D Infills er uden ansvar for, har 3D Infill ret til rente af det forfaldne beløb på 1% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra 3D Infill, har 3D Infill ud over rente efter pkt. 1 ret til at ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 1. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. 3D Infills tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er 3D Infills hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for 3D Infill, medmindre 3D Infill meddeler kunden andet.

6.2 Ordrebekræftelser. 3D lnfill tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde 3D Infill.

6.3 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden 3D Infills skriftlige accept.

6.4 Uoverensstemmende vilkår. Hvis 3D Infills bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til 3D Infill skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 1. Levering

7.1 Leveringstid. 3D Infill leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af 3D Infills ordrebekræftelse. 3D Infill har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.2 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til 3D Infill. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til 3D Infill, kan den ikke senere gøres gældende.

 1. Forsinket levering

8.1 Meddelelse. Hvis 3D Infill forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer 3D Infill kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2 Ophævelse. Hvis 3D Infill undlader at levere serviceydelser senest 5 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til 3D Infill. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 1. Garanti

9.1 Garanti. 3D Infill garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler ved levering, men kan ikke holdes til ansvar for opståede fejl og mangler efter ibrugtagning.

9.2 Undtagelser. 3D Infills garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: almindelig slitage, brug i strid med 3D Infills instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, afhjælpning eller ændring udført af andre end 3D Infill, eller andre forhold, som 3D Infill er uden ansvar for.

9.3 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at 3D Infill har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.1 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper 3D Infill fejlen eller manglen.

 1. Ansvar

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for 3D Infills kontrol, og som 3D Infill ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

10.3 Ansvarsbegrænsning. 3D Infill fraskriver sig i videst muligt omfang ansvar for ethvert tab og enhver skade, som køber eller andre måtte lide direkte eller indirekte, som følge af brugen af det leverede produkt. Ethvert ansvar er begrænset til det direkte tab, og 3D Infill er således ikke ansvarlig for omsætningstab, driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, herunder som følge af forsinkelse med levering eller mangler ved salgsgenstanden, og et eventuelt erstatningskrav kan ikke overstige fakturabeløbet inklusiv moms for den solgte genstand. 3D Infill er uden ansvar i tilfælde af brand, eksplosion, naturkatastrofer, krig, udbrud af epidemi, uroligheder, undtagelsestilstande, beslaglæggelse, valutarestriktioner, import/eksportforbud, arbejdskonflikt og mangel på transport, generel materialemangel ved eller forsinkelse af leverance fra underleverandører eller andre omstændigheder udenfor 3D Infills herredømme.

10.3 Produktansvar. 3D Infill er ikke ansvarlig for formuetab som ikke er en følge af en af 3D Infills erstatningsansvar omfattet person- eller tingskade. 3D Infill er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre samt for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller skader. 3D Infill er alene ansvarlig for personskade forvoldt af de leverede produkter, såfremt det kan dokumenteres, at den opståede skade skyldes fejl og forsømmelser udvist af 3D Infill.

 1. Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med 3D Infill udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører 3D Infill, med mindre andet er aftalt skriftligt.

11.2 Licens. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med 3D Infills udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

11.3 Krænkelse. 3D Infill er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang 3D Infill måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde 3D Infill, medmindre krænkelsen er forsætlig.

 1. Fortrolighed

12.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge 3D Infills erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over 3D Infills fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3 Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 1-12.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

 1. Behandling af personhenførbare oplysninger

13.1 Behandling. 3D Infill behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling og kommunikation.

13.2 Den registreredes rettigheder. 3D Infill efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

13.3 Opbevaring og videregivelse. 3D Infill opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. 3D Infill hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand.

13.4 Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte 3D Infill.